Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

immoral
00:11
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viasweetchocolate sweetchocolate
immoral
00:06
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off vialadymartini ladymartini

February 14 2018

22:56

February 11 2018

immoral
20:07
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viacholera cholera
immoral
20:01
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman vialaskowa laskowa
immoral
20:00
6998 183c

Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viahouseofpain houseofpain
20:00
6094 7f55
Reposted frombrumous brumous viaimpulsivee impulsivee
immoral
19:59
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viabreakaway breakaway
immoral
19:47
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane vianiedoopisania niedoopisania
immoral
19:43
immoral
19:42
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viawosq wosq
immoral
19:40

February 09 2018

02:59
8414 1da6
Reposted fromkulamin kulamin vianiedoopisania niedoopisania
immoral
02:57
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "Brud"
immoral
02:57
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viadreams-come-true dreams-come-true
immoral
02:57
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
immoral
02:56
Wszystkie znaczące walki toczone są we wnętrzu własnego ja.
— Sheldon Kopp
immoral
02:56
Dystans to czasem jedyny sposób, żeby nie utonąć w morzu ludzkich cierpień i własnej rozpaczy. Dystans jednak wcale nie musi oznaczać obojętności.
Reposted fromhole-love hole-love viatroubles troubles
immoral
02:54
3111 c106 500
Reposted fromzoou zoou viaWilalena Wilalena
immoral
02:53

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaaggape aggape
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl